ఉపదేశ సారము - UPADESA SARAM

 1. కర్తురాజ్ఞాయా ప్రాప్యతే ఫలం కర్మ కిం పరం? కర్మ త జ్జడం.
 2. కృతి మహోధదౌ పతన కారణం ఫల మశాశ్వతం గతి నిరోధకం.
 3. ఈశ్వరార్పితం నేచ్ఛయా కృతం చిత్త శోధకం ముక్తి సాధకం.
 4. కాయ వాక్ మనః కార్య ముత్తమం - పూజనం జప: చింతనం క్రమాత్.
 5. జగత ఈశధీ యుక్త సేవనం - అష్ట మూర్తి భృద్దేవ పూజనం.
 6. ఉత్తమస్తవా దుచ్చమందతః చిత్తజం జప ధ్యానముత్తమం.
 7. ఆజ్య ధారయా స్రోతసా సమం - సరళ చింతనం విరళతః పరం.
 8. భేద భావనాత్ సోహ మిత్యసౌ - భావనాభిదా పావనీ మతా.
 9. భావ శూన్యసద్భావ సుస్థితి: భావనా బలాత్ భక్తి రుత్తమా.
 10. హృత్ స్థలే మనః స్వస్థతా క్రియా - భక్తి యోగ బో దాశ్చనిశ్చితం.
 11. వాయు రోధనా ల్లీయతే మనః - జాలపక్షివ ద్రోధసాధనం.
 12. చిత్త వాయవ:చిత్ క్రియాయుత - శాఖయోర్ధ్వయీ శక్తి మూలకా.
 13. లయ వినాశనే ఉభయ రోధనే - లయగతం పునః భవతి నో మృతం.
 14. ప్రాణ బంధనా ల్లీనమనసం - ఏక చింతనాత్ నాశమేత్యదః
 15. నష్ట మానసో త్కృష్ట యోగినః కృత్యమస్తి కిం స్వస్థితిం యతః?
 16. దృశ్య వారితం చిత్త మాత్మనః చిత్త్వ దర్శనం తత్త్వ దర్శనం.
 17. మానసం తు కిం మార్గనే కృతే - నైవ మానసం మార్గ ఆర్జవాత్.
 18. వృత్తయ స్త్వహం వృత్తి మాశ్రితా - వృత్తయో మనో విధ్యహం మనః
 19. అహం మాయం కుతో భవతి చిన్వతః - అయి పతత్యహం నిజ విచారణం.
 20. అహమి నాశభా జ్యహ మతంతయా స్ఫురతి హృత్స్వయం పరమపూర్ణసత్.
 21. ఇదమాహంపదాభిఖ్య, మన్వహం అహమి లీనకే అప్యలయసత్తయా.
 22. విగ్రహేంద్రియ ప్రాణ ధీతమః నాహ మేకసత్ త జ్జడం హ్యసత్.
 23. సత్వవాసికా చిత్క్వ వేతరా? సత్తయా హి చిత్, చిత్తయా హ్యహం.
 24. ఈశజీవయో ర్వేషధీ భిదా, సత్స్వభావతో వస్తు కేవలం.
 25. వేషహానత స్వాత్మదర్శనం ఈశ దర్శనం స్వాత్మరూపతః
 26. ఆత్మసంస్థితి: స్వాత్మ దర్శనం ఆత్మ నిర్ద్వయా దాత్మ నిష్టతా.
 27. జ్ఞానవర్జితా అజ్ఞానహీనచిత్ జ్ఞాన; మస్తి కిం జ్ఞాతు మంతరం?
 28. 'కిం స్వరూప' మిత్యాత్మదర్శనే అవ్యయాభవా పూర్ణ చిత్సుఖం.
 29. బంధ ముక్త్యతీ తం పరం సుఖమ్ - నింద తీహ జీవస్తు దైవికః
 30. అహ మపేతకం నిజ విభానకమ్ - మహదిదం తపో రమణ వా గియమ్.