అరుణాచల పంచరత్నం - కరుణా పూర్ణ సుధాబ్ధే [ARUNACHALA PANCHA RATNAM - KARUNA PURNA SUDHABDE]

అరుణాచల పంచరత్నం - ARUNACHALA PANCHARATNAM

కరుణా పూర్ణ సుధాబ్ధే
కబళిత ఘన విశ్వరూప కిరాణావల్యా  |
అరుణాచల పరమాత్మన్
అరుణోభవ చిత్తకంజ సువికాసాయ ||

త్వయ్యరుణాచల సర్వం
భూత్వాస్థిత్వా, ప్రలీనమేత చ్చిత్రం |
హృద్యహమి  త్త్యాత్మతయా
నృత్యసి భో  స్తే వదన్తి హృదయం నామ ||

అహమితి కుత ఆయాతీ
త్యన్యిష్వాంత: ప్రవిష్టయాత్యమలధియా |
అవగమ్య స్వం రూపం
శామ్య త్యరుణాచల త్యయి నదీవౌబ్ధౌ ||

త్యక్త్వావిషయం బాహ్యం
రుద్ధ ప్రాణేన రుద్ధమన సాంతస్త్వ్యామ్ |
ధ్యాయన్ పశ్యతి యోగీ
దీధితి మరుణాచలా త్వయి మహీయన్తే ||

త్వయ్యర్పిత మనసాత్వాం
పశ్యన్ సర్వం తవాకృతితయా సతతమ్  |
భజతే అనన్య ప్రీత్యా
సజయ త్యరుణాచల త్వయి సుఖే మగ్నః ||

శ్రీమద్రమణ మహర్షే
ద్దర్శన మరుణాచలస్య దేవగిరా |
పంచక మార్యా గీతౌ
రత్నం త్విదమౌపనిషదం హి ||