అక్షరమణ మాల - Aksharamana Mala Telugu
ఓం నమో భగవతే  శ్రీ రమణాయ 
అరుణాచల అక్షరమణ మాల  

సాక్షాదరుణగిరీశ్వర వరార్హమగు నక్షరమణ మాలనమరించుకును 
కరుణాకరు౦డగు గణపతి యొసంగి కరమభయకరము కాపాడుగాక

అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచలా
అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచల శివ అరుణాచలా

 1. అరుణాచల మనుచు స్మరియించువారల యాహము నిర్మూలింపు మరుణాచలా [అ]
 2. అళగు సుందరముల వలె చేరి నేను నీ వు౦దమభిన్నమై అరుణాచలా [అ]
 3. లోదూరి లాగి నీ లోగుహను చెరగా నమరించి తేమొకో యరుణాచలా [అ]
 4. ఎవరికిగా నన్ను ఏలితి, విడిచిన అఖిలము నిందించు నరుణాచలా [అ]
 5. ఈ నింద తప్పు, నిన్నేటికి దలపించితిక విడువారెవరరుణాచలా [అ]
 6. కనిన జనని కన్న ఘనదయాదాయకా ఇదియా యనుగ్రహ మరుణాచలా [అ]
 7. నిన్నేమార్చి యరుగనీక యుల్లము పైని నురుదిగా నుండుమా యరుణాచలా [అ]
 8. ఊరూరు తిరుగక యుల్లము నిను గని యణగ నీ ద్యుతి జూపు మరుణాచలా [అ]
 9. నను చెరచి యిపుడు నను కలియక విడుటిది మగతన మొక్కొ యరుణాచలా [అ]
 10. ఏటి కీ నిదుర నన్నితరులు లాగగ ఇది నీకు న్యాయమా యరుణాచలా [అ]
 11. పంచేంద్రియ ఖలులు మదిలోన దూరుచో మదిని నీవుందవో యరుణాచలా [అ]
 12. ఒకడవౌ నిను మాయ మొనరించి వచ్చువారెవ, రిది నీ జాల మరుణాచలా [అ]
 13. ఓంకార వాక్యార్ధ యుత్తమ సమహీన నిన్నెవరెరుగువరరుణాచలా [అ]
 14. అవ్వబోలె నొసగి నాకు నీ కరుణ, నన్నేలుట నీ భార మరుణాచలా [అ]
 15. కన్నుకు గన్నయి కన్నులేక కను నిను కనువారెవరు, గను మరుణాచలా [అ]
 16. కాంత మినుమువలె గవిసి నన్ విడువక కలసి నాతోనుండు మరుణాచలా [అ]
 17. గిరి రూప మైనట్టి కరుణా సముద్రమా కృప చేసి నన్నేలు మరుణాచలా [అ]
 18. క్రింద మీదెటను చెన్నొందు కిరణమణి నా క్రిందు గతి మాపు మరుణాచలా [అ]
 19. కుట్ర యంతయు గోసి గుణముగ బాలించు గురు రూపమై వెలుగారుణాచలా [అ]
 20. కూచి వాల్గన్నుల కోతబడక కృప చేసి నన్ చేరి కావరుణాచలా [అ]
 21. వంచకా వేడియున్ గొంచెమున్ గరగవే అభయ మం చేలుమా అరుణాచలా [అ]
 22. అడుగకిచ్చెడు నీదు నకళంక మగు కీర్తి హాని సేయక బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 23. హస్తలమలక నీదు సద్రసమున సుఖోన్మాద మొందగ నేలు మరుణాచలా [అ]
 24. వల నుంచి భక్తుల పరిమార్చు నిను గట్టుకొని యెట్లు జీవింతు నరుణాచలా [అ]
 25. కోపరహిత గుణ గురిగాగ నను గొను కొరయేమి చేసితి నరుణాచలా [అ]
 26. గౌతమ పూజిత కరుణా ఘన నగమా కడ గంట నేలుమా యరుణాచలా [అ]
 27. సకలము కబళించు కరకాంతియిన మనో జలజ మరల్పుమా అరుణాచలా [అ]
 28. తిండిని నిన్జేరితిని తిన నా నేను శాంతమై పోవుదు నరుణాచలా [అ]
 29. మది చల్లపడ భద్రకర ముంచి యమృతనోర్ తెరు మనుగ్రహచంద్ర యరుణాచలా [అ]
 30. వన్నెను చెరచి నిర్వాణ మొనర్చి కృపవన్నె నిడి బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 31. సుఖ సముద్రము పొంగ వాక్ మనమ్ములడంగ నూరక నమరు మందరుణాచలా [అ]
 32. వంచింతువేల నన్ శోధింపకిక నీదు జ్యోతి రూపము చూపు మరుణాచలా [అ]
 33. పరవిద్య గరపి యీ భూమి మైకము వీడి రూపగు విద్య జూపరుణాచలా [అ]
 34. చేరకున్నను మేను నీరుగ గరగి కన్నీటేరయి నశింతు నరుణాచలా [అ]
 35. ఛీ యని ద్రోసిన చేయు కర్మ తపన గాకేది మను మార్గ మరుణాచలా [అ]
 36. చెప్పక చెపి నీవు మౌనత నుండని యూరక యుందువే యరుణాచలా [అ]
 37. సోమరి నైతిని మిన్నని సుఖ నిద్ర కన్న వేరెది గతి యరుణాచలా [అ]
 38. శౌర్యము జూపితి శమియించె నని మాయ చలియి౦ప కున్నావు అరుణాచలా [అ]
 39. కుక్కకు న్నీచమే, నేనే గురుతుగొని వెదకి నిన్జేరుదు నరుణాచలా [అ]
 40. జ్ఞానము లేక నీ యాస దైన్యము బాప జ్ఞానము దెల్పి ప్రో వరుణాచలా [అ]
 41. తేటి వలెను నీవు వికసింప లేదని యెదుట నిలుతువేల యరుణాచలా [అ]
 42. తత్వ మెరుగజాల నంతయై నిలుతువే యిదియేమి తత్వమో యరుణాచలా [అ]
 43. తా నేను తానను తత్వ మిద్దానిని తానుగా చూపింతు వరుణాచలా [అ]
 44. త్రిప్పి యహంతను నెప్పుడు లో ద్రుష్టి గన దెలియు ననునదే యరుణాచలా [అ]
 45. తీరముండని యెద వెదకియు నిన్ను నే తిరిగి పొందితి బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 46. సత్య జ్ఞానము లేని యీ జన్మ ఫలమేమి యొప్పగ రావేల యరుణాచలా [అ]
 47. శుద్ధ వాంగ్మన యుతులం దోచు నీ నిజా హంత గల్పి నను బ్రో వరుణాచలా [అ]
 48. దైవ మనుచు నిన్ను దరిచేరగా నన్ను పూర్ణ నాశ మొనర్చితరుణాచలా [అ]
 49. వెదుకక గనిన సచ్చ్రీయనుగ్రహనిధి మది తెగుల్ తీర్చి బ్రో వరుణాచలా [అ]
 50. ధైర్యము పరుగిడు నీ నిజహమరయ నే నాశమైతి బ్రో వరుణాచలా [అ]
 51. తాకి కృపాకరము నను గలియకున్న నిజాము నశింతు బ్రో వరుణాచలా [అ]
 52. దోషరహిత నీవు నాతో నైక్యమయి నిత్యానంద మాయమోనర్పరుణాచలా [అ]
 53. నగకు నెడముకాదు నిన్వెదకిన నన్ను గను కృపానగ వేసి యరుణాచలా [అ]
 54. నాన లేదె వెదుక నేనయి నీ వొంటి స్థాణువై నిలిచితి వరుణాచలా [అ]
 55. నీ జ్వాల గాల్చినన్ నీరు సేసెడు మున్నె నీ కృప వర్షింపు మరుణాచలా [అ]
 56. నీవు నే నణగ నిత్యానందమయముగా నిలుచు స్థితి కరుణి౦పరుణాచలా [అ]
 57. అణురూపు నిన్ను నే మిన్ను రూపుం చేర భావోర్ములెపుడాగు నరుణాచలా [అ]
 58. సూత్ర జ్ఞానము లేని పామరు నా మాయా జ్ఞానము కోసి కావరుణాచలా [అ]
 59. మక్కి మక్కి కరగి నే నిన్ను శరణంద నగ్నుడవై నిల్చితరుణాచలా [అ]
 60. నేస్తముండని నాకు నీ యాశ చూపినన్ మోసగింపక బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 61. నవసి చెడు ఫలము నందేమి ఫల, మేరి పక్వత లోగొను మరుణాచలా [అ]
 62. నొప్పింపకను నిన్ను నొసగి నన్ గోనలేదె యంతకుడవు నాకు నరుణాచలా [అ]
 63. చూచి చింతించి మేనుం దాకించి పక్వము చేసి నీ వేలి బ్రో వరుణాచలా [అ]
 64. మాయ విషము పట్టి తలకెక్కి చెడుమున్నె కరుణ పటోసగి బ్రో వరుణాచలా [అ]
 65. కను కృపన్ మాయాంతముగా కృప గనవేమి గను నీ కెవరు చెప్పుటెవరరుణాచలా [అ]
 66. పిచ్చి వీడ నినుబోలె పిచ్చి చేసితె దయన్ పిచ్చిని మాన్పు మందరుణాచలా [అ]
 67. నిర్భీతి నిను జేరు నిర్భీతు నను జేర భీతి నీకేలకో యరుణాచలా [అ]
 68. అల్ప జ్ఞాన మదేది, సుజ్ఞాన మేదయా ఐక్య మంద కరుణింపరుణాచలా [అ]
 69. (భూ) గంధమగు మది పూర్ణ గంధము గొన బూర్ణ గంధ మొసంగు మరుణాచలా [అ]
 70. పేరు తలపగనే పట్టి లాగితివి నీ మహిమ కనుదురెవరరుణాచలా [అ]
 71. పోగ భూతము పోని భూతమై పట్టినన్ భూతగ్రస్తుని చేసి తరుణాచలా [అ]
 72. మృదులతన్ నే బ్రాపు లేక వాడగనీక పట్టు కొమ్మయి కావు మరుణాచలా [అ]
 73. పొడిచే మయికపర్చి నా బోధ హరియించి నీ బోధ గనుపించి తరుణాచలా [అ]
 74. పోకరాకలు లేని సమరంగ దివి జూపు మా కృపాపోరాట మరుణాచలా [అ]
 75. భౌతిక మౌ మేని పట్టార్చి యెపుడు నీ మహిమ గన గరునిణింపరుణాచలా [అ]
 76. మలమందు నీవియ్య మలమగుటయో కృపా మలమందువై వెలుగరుణాచలా [అ]
 77. మానము గొని చేరువారి మానము బాపి నిరభిమానత వెలుగరుణాచలా [అ]
 78. మించగా వేడెడు కించిజ్ఞుడను నను వంచింపకను బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 79. నావికుడుండగ పెనుగాలి నలయు నావను గాక కాచి బ్రోవరుణాచలా [అ]
 80. ముడిమూలముల్ గాన మునుకొంటివి సరిగ ముగియ భారము లేదొ యరుణాచలా [అ]
 81. ముక్కిడి మును జూపు ముకురము గాక నన్ హెచ్చించి కౌగలింపరుణాచలా [అ]
 82. సత్యాహమున మనో మృదు పుష్ప శయ్యపై మేన్గలయ గరుణింపరుణాచలా [అ]
 83. మీదు మీదుగ మ్రొక్కు భక్తుల జేరి నీ వందితే మేలిమి యరుణాచలా [అ]
 84. మై మై దణచి క్రుపాంజనమున నీ సత్య వశ మొనరించితి వరుణాచలా [అ]
 85. మొగ్గ (బోడి) పరిపి నను బట్ట బయట నీవు నట్టాడు టేలొకో యరుణాచలా [అ]
 86. మోహము ద్రిప్పి నీ మోహ మొనర్చి నా మోహము తీరదా యరుణాచలా [అ]
 87. మౌనియై రాయిగా నలరక యున్నచో మౌన మిది యగునో యరుణాచలా [అ]
 88. ఎవరు నా నోటిలో మన్నును గొట్టి నా బ్రతుకును హరించిన దరుణాచలా [అ]
 89. ఎవరు గనక నాడు మదిని మైకపరచి కొల్లగొనిన దెవర రుణాచలా [అ]
 90. రమణు డనుచు నంటి రోషము గొనక నన్ రమియింప చేయ రమ్మరుణాచలా [అ]
 91. రేయింబవలు లేని బట్ట బయట యింట రమియింపగా రమ్మరుణాచలా [అ]
 92. లక్ష్యముంచి యనుగ్రహాస్త్రము వైచి నన్ గబళించి తుసురుతో నరుణాచలా [అ]
 93. లాభమీ విహపర లాభ హీనుని చేరి లాభ మే మందితీ వరుణాచలా [అ]
 94. రమ్మని యనలేదే వచ్చి నావంతివ్వ వెరకు నీ తలవిధి యరుణాచలా [అ]
 95. రమ్మని లోదూరి నీ జీవ మిడునాడే నా జీవమును బాసి తరుణాచలా [అ]
 96. విడిచిన కష్టమౌ విడాక ని న్నుసురును విడువ ననుగ్రహింప రుణాచలా [అ]
 97. ఇల్లు విడువ లాగి లోనింటిలో జొచ్చి యొగి నీదు నిలు చూపి తరుణాచలా [అ]
 98. వెలిపుచ్చితి న్నీదు సేత కినియక నీ కృప వెలిబుచ్చి కా వరుణాచలా [అ]
 99. వేదాంతమున వేరు లేక వెలింగెడు వేద పదము బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 100. నింద నాశీస్సుగా గొని దయాపాత్రుగా చేసి విడక కావు మరుణాచలా [అ]
 101. నీట హిమముగా ప్రేమాకారు నీలో నన్ ప్రేమగ కరగి బ్రో వరుణాచలా [అ]
 102. అరుణాద్రి యన నే కృపావల బడితి దప్పునె నీ కృపావల యరుణాచలా [అ]
 103. చింతింప కృపపడ సాలీడు వలె గట్టి చెరపెట్టి బక్షించి తరుణాచలా [అ]
 104. ప్రేమతో నీ నామ మాలించు భక్త భక్తుల భక్తుగా బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 105. ననుబోలు దీనుల నిం పొంద కాచుచు చిరజీవివై బ్రోవు మరుణాచలా [అ]
 106. ఎముకలరుగు దాసు మృదు వాక్కు విను చెవిన్ గొనుమ నా యల్పోక్తు లరుణాచలా [అ]
 107. క్షమగల గిరి, యల్ప వాక్కు సద్వాక్కుగ గొని కావు మరి యిష్ట మరుణాచలా [అ]
 108. మాలను దయచేసి యరుణాచలరమణ నా మాల దాల్చి బ్రో వరుణాచలా [అ]
మంగళ మరుణాచలమునకు - మంగళము భక్త శ్రేణికి - మంగళమక్షరమణ మాలకును - జయ.